Política de Privacitat


Finalitat, informació de l'usuari, seguretat

CYPE Ingenieros, S.A., com a titular de la plataforma BIMserver.center, exposa en aquesta secció la Política de Privacitat, sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar, quan visiti, es registri o faci ús de la plataforma de la nostra titularitat. En el tractament de dades de caràcter personal, CYPE Ingenieros, S.A. (d'ara endavant BIMserver.center, o la plataforma) garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

A través de la seva plataforma o per altres vies (promocions de la plataforma a través de correu electrònic, xarxes socials i/o similars) BIMserver.center recapta en ocasions dades de caràcter personal. Aquestes dades són incloses en un fitxer responsabilitat de CYPE Ingenieros, S.A., amb domicili social a Av. Eusebio Sempere, 5, 03003 Alacant, amb l'objecte de poder-li informar sobre els productes i serveis oferts per l'empresa.

La present Política de Privacitat, és annexa als Termes i Condicions d'ús existents en la plataforma BIMserver.center, sent sempre d'obligada acceptació.

BIMserver.center es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat i les clàusules annexes en qualsevol moment, amb la finalitat d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats i tractament de dades personals. A aquest efecte, es comunicarà als interessats aquestes modificacions.

Formulari de contacte